Kabas - Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Kabas-producten

Kabas is de ideale oplossing voor alle sectoren waarvoor een eenvoudige en efficiënte aanwezigheid op het internet een noodzaak is om hun publiek te bereiken.

Artikel 1. Door een product, geleverd door Kabas, te bestellen erkent de klant kennis genomen te hebben van de voorliggende voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze zonder voorbehoud te respecteren. De klant dient al zijn vragen te stellen voor een goed begrip van de juridische of technische termen van de overeenkomst.

Artikel 2. Kabas stelt 3 producten voor : basis, normaal en pro tegen de respectievelijke tarieven van 60 euro per maand, 70 euro per maand en 99 euro per maand exclusief BTW, te rekenen vanaf het on-line zetten van de website.

Buiten de maandelijkse betalingen dient een instapsom van 400 euro voor de formule « basis », 475 euro voor het aanbod « normaal » en 790 euro voor het pack « pro » (excl. BTW) te worden vereffend alvorens het on-line brengen van de website. Deze tarieven zijn een tijdelijke promotie tussen 8 maart 2020, 10 uur en 31 maart, 22 uur.

De website wordt on-line gehouden bij middel van de maandelijkse bijdragen zoals beschreven in de eerste paragraaf. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke vraag (per post of mail aan Kabas gericht) wordt de website zonder onderbreking on-line gehouden wat de plicht tot betaling impliceert. De klant kan op elk ogenblik de overeenkomst stopzetten. Elke begonnen maand wordt integraal aangerekend. De klant kan opteren voor een maandelijkse, trimesteriële of jaarlijkse facturatie.

Artikel 3. De producten stellen elk een internetsite voor op basis van een algemeen design (thema), verpersoonlijkt met de informatie van de klant. De redactie van de inhoud, lay-out, plaatsing van tools, integratie van persoonlijke elementen aan het thema verbonden, natuurlijke referencing (SEO), domeinnaam, webhosting, technische opvolging en respect van de wettelijke verplichtingen in verband met het exploiteren van een website worden in alle producten geïntegreerd.

Specifiek behelzen de producten :

  • Basis : integratie van uw huidig logo, beknopte presentatie van uw aktiviteit, uw contactgegevens, géolocatie van uw zaak op een interactieve kaart (zoom, verplaatsing), openingsuren, links naar sociale media, wettelijke bepalingen mbt het gebruik van de site, mobiele versie en natuurlijke referencing (SEO) van uw site.
  • Normaal : basis + uw menu + prijslijst, foto's en/of video's, een link naar Deliveroo en/of Takeaway.
  • Pro : normaal + Google Analytics, Google My Business, contactformulier, on-line reservatie en inscrijving op onze nieuwsbrief.

Artikel 4. De klant verbindt zich tot een aktieve samenwerking met Kabas en levert alle nodige informatie om het on-line brengen mogelijk te maken. Dit houdt ondermeer in: het leveren van informatie over de zaak (openingsuren, tarieven, contactgegevens), informatie over producten en diensten geleverd door de zaak, accountgegevens voor eventuele externe diensten.

Bij gebrek aan aktieve medewerking kunnen beide partijen de uitvoering van de verplichtingen opschorten.

Artikel 5. De klant erkent over alle rechten te beschikken die verband houden met de aan Kabas geleverde inhoud. Kabas kan niet verantwoordelijk gesteld worden van enige inbreuk op wetten betreffende intellectuele eigendom of op licenties en rechten van derden.

De klant ontslaat Kabas van verificatie van de juistheid van de gecommuniceerde gegevens en informatie.

Kabas kan niet verantwoordelijk gesteld worden van enige inbreuk begaan met behulp van of via de geleverde producten en diensten.

Artikel 6. De klant geeft Kabas het mandaat gedurende de uitvoering van de overeenkomst te handelen uit naam van de klant om externe diensten in te schakelen wanneer dit noodzakelijk is voor het operationeel maken van de website.

Artikel 7. De rechtbank van Marche-en-Famenne is bevoegd in geval van geschil, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 - Bijzondere clausules :

  • De bestelprijs van een domeinnaam mag de som van 30 euro excl. BTW niet overschrijden wat de klassieke extensies betreft : .be, .com, .lu, enz. Indien de klant een speciale extensie verkiest, zal de bijbehorende prijs aangerekend worden.
  • Kabas eigent zich het recht toe de keuze te maken welke externe diensten de inhoud zullen hosten. Bv : Youtube of Vimeo.
  • Wanneer een externe dienst zijn tarieven wijzigt na de bestelling van het product door de klant, kan Kabas ofwel deze dienst vervangen door een andere of hem schrappen.

Kabas is een product van Chronos-Ayde BVBA

Informatie Gegevens
Sociale zetel Baclain 25, 6670 GOUVY
Ondernemingsnr 0826.790.584
E-mail [email protected]

De algemene betaalvoorwaarden zijn van toepassing en worden hieronder vermeld.

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Marche-en-Famenne bevoegd. We kunnen niettemin aan deze clausule verzaken en voor een andere bevoegde rechtbank dagen.

Artikel 2. Behalve anders vermeld, is ons aanbod 1 maand geldig.

Betalingsvoorwaarden & bezwaar

Artikel 3. Onze facturen zijn contant betaalbaar op ons kantoor te Baclain 25 - 6674 Gouvy.

Artikel 4. Elke betwisting aangaande één van onze facturen moet ons per aangetekende zending toekomen binnen de 15 dagen na zijn verzending, op straffe van nietigheid. Na deze datum wordt de factuur verondersteld aanvaard te zijn door de geadresseerde, zonder nog iets ervan te kunnen herroepen.

Artikel 5. Tenzij anders vermeld zijn onze facturen te betalen binnen de 20 dagen na datum van uitgifte.

Artikel 6. Op de facturen die bij hun vervaldag onbetaald blijven, dient ambtshalve en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest te worden betaald van 1% per maand.

Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20 %, met een minimum van 75€ ten titel van vast schadebeding, zonder reële schadeloosstelling. Niet-naleving van onze kant van een van de algemene voorwaarden zal op dezelfde wijze bestraft worden ten voordele van de klant, beschermd door artikel 1, 2° van het wetboek van economisch recht van 28 februari 2013.

Artikel 7. Bij niet-betaling van de factuur voor de vervaldag, worden onmiddellijk de volledig veschuldigde bedragen gevorderd ongeacht de eventueel vooraf bedongen voordelen.

Bijzondere voorwaarde toepasselijk op professionele klanten

Artikel 8. Krachtens artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 is de geadresseerde van de factuur alle inningskosten verschuldigd die voortvloeien uit de niet-naleving van zijn kant van de verplichtingen ten zijne laste krachtens de voorliggende algemene voorwaarden.